Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2019

bitchiloveyou
bitchiloveyou
5971 a875 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaretaliate retaliate
bitchiloveyou
Chciałabym ci zdradzić pewien mały sekret. Znają go ci, którzy przeżyli największe tragedie, a podejrzewam, że znasz go także i ty: słońce zawsze wschodzi. Zawsze.
Słońce wschodzi, gdy matki tracą dzieci, gdy mężczyźni tracą żony, gdy kraje pustoszy wojna. Słońce wschodzi, choćbyśmy przeżywali nie wiem jaki ból i cierpienie. Nawet jeśli jesteśmy absolutnie przekonani, że to koniec świata, nazajutrz słońce wzejdzie i tak. Nie należy więc oceniać miłości po tym, czy słońce wschodzi, czy nie. Dla słońca nie liczy się miłość. Dla słońca liczy się tylko wschodzenie.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bitchiloveyou
Nieszczęśliwi ludzie tworzą nieszczęśliwe związki.
— Rafał Olszak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bitchiloveyou
Już się nie obwiniaj. Postępowałaś wtedy tak, jak potrafiłaś.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bitchiloveyou
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaMsChocolate MsChocolate
When it’s over, leave. Don’t continue watering a dead flower.
— stuff that took me a while to understand #3 (via thatkindofwoman)
Reposted fromkattrina kattrina viaMsChocolate MsChocolate
bitchiloveyou
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaateme ateme
bitchiloveyou
1383 784e 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamikmikmik mikmikmik
bitchiloveyou
8776 4d90
hihi
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamikmikmik mikmikmik
bitchiloveyou
bitchiloveyou
7660 1277 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapimpmyheart pimpmyheart
bitchiloveyou
2804 28c8 500
Reposted fromwyczes wyczes viapimpmyheart pimpmyheart
bitchiloveyou
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMsChocolate MsChocolate
bitchiloveyou

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viauaremyheaven uaremyheaven

October 03 2019

bitchiloveyou
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viauaremyheaven uaremyheaven

September 25 2019

bitchiloveyou
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło
— William Faulkner
Reposted fromswojszlak swojszlak viazmora zmora
bitchiloveyou
Reposted fromshakeme shakeme viauaremyheaven uaremyheaven

September 02 2019

bitchiloveyou
Jedynymi osobami, które będą się na Ciebie złościć, gdy zaczniesz ustanawiać własne granice, są ci, którzy czerpią korzyści z tego, że ich nie masz.
— Louise Hay
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bitchiloveyou
9511 a5b3 500
Reposted fromonlyman onlyman viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl